Meet Our Students
Jingyi (Julia) Zhu
Jingyi (Julia) Zhu Campus: Manhattan
Major: Business Administration
Class Of: 2015
Lama Younes
Lama Younes Campus: Abu Dhabi
Major: Business Administration
Class Of: 2015